Kategorie

Promocje

Aktualnie brak promocji.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.SPRZEDAWCA – HYDROMIX - TECHNIKA SANITARNA I GRZEWCZA KRYSTYNA ISKRA z siedzibą w 37-420 RUDNIK NAD SANEM ul. RYNEK 17, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 865-132-35-82, REGON: 830442050.

2. NABYWCA – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

3. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

4.REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

5. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.hydromix.pl.

6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. REJESTRACJA

1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje się w serwisie Hydromix.pl . Odwiedzającym jest każdy Użytkownik Internetu.

2. Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne. W serwisie mogą zostać dodane dodatkowe usługi, które będą dokładnie opisywane. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklamy, która jest publikowana na łamach serwisu.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie polskiej i obejmuje podatek Vat bez kosztów dostawy. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień. W formularzu zamówienia należy podać niezbędne dane Klienta (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy).
3.1.
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z regulaminem.
3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

3. Sklep oferuje dwie formy płatności: przedpłata na konto, płatność przy odbiorze.

4. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiamy dowód zakupu w naszym sklepie w formie paragonu lub faktury VAT. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie klienta, który uprzednio zaznaczył tą opcję w zamówieniu.

5. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku braku uiszczonej zapłaty. Płatność za zamówione produkty, należy dokonać do 7 dni od chwili zakupu. W przypadku braku zapłaty za zamówione produkty, po 7 dniach od chwili zakupu, zamówienie zostaje automatycznie anulowane 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

V. DOSTAWA

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.

2. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3
. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
4
. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5. Klient ma prawo do wyboru formy dostawy zamawianego towaru. Sklep korzysta z usług: Poczty Polskiej, Firm kurierskich.

6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

VI. REKLAMACJE I GWARANCJE

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru,

Aby zrezygnować z zakupu, prosimy o poinformowanie nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się tutaj.

1.1 W przypadku zwrotów, koszty odesłania pokrywa osoba dokonująca tego zwrotu.

1.2 Zgodnie z prawem prawo do zwrotu nie przysługuje m.in. gdy przedmiotem sprzedaży jest:

- rzecz nieprefabrykowana, stworzona na indywidualne zamówienie konsumenta,

- rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

- rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

- rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

- nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

- treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.

2. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Sprawdzenie przesyłki musi odbywać się w obecności osoby dostarczającej przesyłkę. Ewentualne uszkodzenia zewnętrzne i wewnętrzne należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z handlowcami Hydromix. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę. W chwili odbioru uszkodzonego produktu, należy sporządzić i dokładnie wypełnić protokół szkody z osobą dostarczającą przesyłkę. Czas reakcji na zgłoszoną reklamację wynosi 2 dni robocze. Czas realizacji reklamacji (poinformowanie klienta o decyzji ws. uznania reklamacji) wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.

3. Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce, wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej produktu.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883.).

2. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików „cookies” określa Polityka Cookies zamieszczona pod następującym adresem http://istore.net.pl/pliki/pdf/iStore_-_informacja_o_cookies.pdf.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży

2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.